کارگاههای آموزشیکارگاه بازخوانی معماری ایرانی

1396/09/23
مهندس حمید بانک
ظرفیت 15 نفر

• هدف : ایجاد نگرش طراحی بر اساس کیفیت سازی در معماری و فضای طراحی شده با رویکرد به مسئله طراحی
• نمونه های مورد بررسی : خانه های ایرانی ( به دلیل وجود پیچیدگی فضا و غنای کیفی) و شاهد هایی از دیگر ابنیه

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر