داوران

درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای test

جناب آقای ریحانه سادات سجاد ( دانشگاه هنر اصفهان )

سرکار خانم پریسا مرادی زاده ( دانش پژوهان )

جناب آقای امیر مسعود سامانی ( دانش پژوهان )

سرکار خانم مریم طائف نیا ( دانش پژوهان )

سرکار خانم تبسم صفی خانی ( دانش پژوهان )

جناب آقای احمد گلی ( دانشگاه اصفهان )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر