تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 23 و 24 آذرماه 1396


مهلت ارسال مقالات: 5 آذرماه 1396


اعلام نتایج داوری مقالات:15  آذرماه 1396


آخرین مهلت ثبت نام در همایش:20 آذرماه 1396