محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محور ویژه کنفرانس :  نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار

 

  • 1- نقش شهرسازی، معماری و ساخت در توسعه پایدار
  •  2- نقش مدیریت منابع انرژی، آب، محیط زیست و فناوری­های نوین در توسعه پایدار شهری
  •  3- نقش حمل و نقل در توسعه پایدار و تأثیر آن بر مهار توسعه پیرامونی شهرها
  •  4- نقش اقتصاد شهری و مدیریت سرمایه ­های شهری در توسعه پایدار
  • 5- ارائه تعریف جامع از توسعه پایدار و شناخت چالش­ ها و ارائه راهکارها


·         زیر محورهای محور ویژه کنفرانس:  نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار

-      ارائه­ ی شیوه­ های مداخله در بافت­های فرسوده و الگوهای نوین بازآفرینی
-      مقایسه تطبیقی تجارب بازآفرینی بافت ­های فرسوده و ناکارآمد شهری در جهان با ایران
-      چالش­ های پیش رو در بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      آسیب­ شناسی تحقق پذیری طرح­ های ساماندهی بافت­ های فرسوده
-      نقش بازآفرینی و توسعه گردشگری
-      بررسی تجارب موفق بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد مشارکتی
-      راهکارهای پیشگیری از گسترش بافت ­های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      مسایل حقوقی و مالکیتی در بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      بررسی نحوه­ ی مدیریت موثر و پایدار در بازآفرینی شهری در ایران و جهان (چارت سازمانی و تشکیلاتی)
-      بررسی نحوه­ ی توزیع خدمات در بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      بازآفرینی با رویکرد محله محوری
-      تاثیرات اجتماعات محلی در بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      پایدار اجتماعی در بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      روش­ های تأمین منابع مالی در بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      مقایسه ویژگی­ های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریت بحران در بافت ­های فرسوده و ناکارآمد شهری با سایر نقاط شهر
-      بررسی شاخص­ های فرسودگی در جهان
-      توانمند سازی ساکنین بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      نقش سیاست­ های حمایتی و تشویقی در بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      نقش مداخله نهاد­های دولتی و غیردولتی در مدیریت بازآفرینی بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      آسیب­ شناسی قوانین و مقررات بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      الگوهای طراحی مسکن در بافت­ های فرسوده و ناکارآمد شهری
-      تدوین چهارچوب­ های تهیه طرح­ های ویژه­ی بازآفرینی با تاکید بر ویژگی­ های بومی و محلی