کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی


دکتر سید مهدی ابطحی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر کمیته علمی


مهندس یوسف احمدی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو


دکتر افشین احمدی ندوشن، عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد، مدیرگروه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو


دکتر سید مهدی ابطحی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، و عضو هیأت تحریریه مجله توسعه پایدار شهری


دکتر محسن ابوطالبی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان


دکتر بهروز ارباب شیرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان


دکتر لهون اسدی، مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان


دکتر سید سعید اسلامیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری


دکتر پژمان اسماعیلی، معاون امور اداری اداره کل مالی واداری استانداری اصفهان


مهندس شهرزاد اعتمادی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو


دکتر محسن افشاری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان


مهندس عباس افرادی، کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان


دکتر فرناز امین صالحی، دکتری مهندسی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی مهر البرز


دکتر حمیدرضا بابایی، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی


مهندس محمد بناییان،  مدیر شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان اصفهان


دکتر محمد بهاروند، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان


حامد بهزادی پور، دانشجوی دکتری شهرسازی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


دکتر رسول بیدرام، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان


دکتر حمیدرضا پورزمانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دکتر الهام پورمهابادیان، دکترای معماری و عضو هیات علمی دانشگاه


مهندس فاطمه ترابی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو


دکتر نسیم جعفری، مشاور سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان


مهندس مژده جمشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان


دکتر پیروز حناچی،  سردبیر فصلنامه توسعه پایدار شهری و معاون فنی عمران شهرداری تهران


مهندس مهسا حیدری، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو


دکتر یوسف درویشی، استادیار دانشگاه پیام نور تهران

دکتر اسماعیل دویران، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان گیلان(امام علی رشت)


مهندس سکینه رحیمی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو


آقای حمید رستگار، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه زابل


دکتر اعظم السادان رضوی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کاشان


مهندس احسان سبحانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو


مهندس فرضعلی سالاری سردری، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل


دکتر سعید سامانی مجد، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود


دکتر امیرمسعود سامانی مجد، معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش­پژوهان پیشرو


دکتر ریحانه­السادات سجاد، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­پژوهان پیشرو


دکتر مهدی سعدوندی، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان


مهندس عاطفه سعیدی قهه، دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان


دکتر یزدان سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه


مهندس بهروز شیرانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو


مهندس علی صادقی حبیب آباد، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شهید رجایی تهران


دکتر تبسم صفی­خانی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو


مهندس مریم طائف نیا، مدیر مسئول دفتر بین الملل و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­پژوهان پیشرو


خانم دکتر شیرین طغیانی، عضو شورای شهر اصفهان و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


دکتر هادی عبادی، استادیار گروه معماری دانشگاه رازی


مهندس فاطمه عباسی، دانشجوی دکتری معماری


دکتر حسین عموشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مدیر گروه کارشناسی ارشد سازه­ و زلزله مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو


دکتر محمد قیاسیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لنجان


دکتر فرهنگ مظفر، عضو هیأت علمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری

دکتر سیدکمال میرطلایی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری


دکتر اسماعیل نجفی، دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی


دکتر آراز هاشمی نژاد، دکتری عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه ارومیه


مهندس نفیسه یاری بروجنی، مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو و دانشجوی دکتری معماری دانشگاه هنر اصفهان

مهندس مریم یزدان­پرست، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو