هزینه های همایش

صفحه اصلی > هزینه های همایش

شرکت کنندگان

هزینه

خدمات دریافتی

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (حضوری)

 

 1/800/000 ریال

 

1-   فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-   هدیه کنفرانس

3-   فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-   نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-   حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-   کتاب و CD مقالات

*پکیج دانشجویی و هیات علمی با مقاله (غیرحضوری)

 1/000/000 ریال

 

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-   کتاب و CD مقالات

3-   فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج دانشجویی و هیات علمی بدون مقاله (حضوری)

 

 1/600/000 ریال

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (حضوری)

 

 1/950/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    هدیه کنفرانس

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-    کتاب و CD مقالات

*پکیج شرکت کنندگان آزاد با مقاله (غیرحضوری)

 

 1/200/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    کتاب و CD مقالات

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

*پکیج شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله (حضوری)

1/800/000 ریال

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی  دانش پژوهان با مقاله (حضوری)

 

 1/200/000 ریال

 

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    هدیه کنفرانس

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

5-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

6-    کتاب و CD مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان فقط جهت ارائه  مقاله (سخنرانی یا پوستر)

 

 500/000 ریال

1-    فرآیند پردازش علمی شامل پذیرش دبیرخانه، داوری، نمایه سازی در پایگاه های ISC  و سیویلیکا و صدور گواهی الکترونیکی ارائه مقاله

2-    کتاب و CD مقالات

3-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*پکیج دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان بدون مقاله (حضوری)

 

 1/000/000 ریال

 

1-    هدیه کنفرانس

2-    فولدر کنفرانس و پکیج تبلیغاتی شرکت کنندگان

3-    نهار و پذیرایی میان وعده در طول کنفرانس

4-    حضور در جلسه افتتاحیه و جلسات ارائه مقالات

*مقاله های دوم، سوم و ... به ازای هر مقاله

 500/000 ریال

 

* گواهینامه دوزبانه شرکت یا ارائه مقاله ممهور

 300/000 ریال

 

*ثبت در پایگاه علمی SID

 300/000 ریال

 


توضیحات:

*پرداخت ها بصورت آنلاین از طریق سامانه کاربران  قابل پرداخت می باشد.