مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

صفحه اصلی > مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

ضمن سپاس از کلیه نويسندگان محترمي كه مقالات آنها جهت ارائه به صورت پوستر از طرف همايش مورد تأييد قرار گرفته است، موارد زیر را به استحضار می رساند:

1-      لازم است نويسنده محترم، پوستر مقاله خود را طبق فرمت مندرج در وب سایت تهيه و پرينت نمايد.

2-       دبيرخانه كنفرانس از پذيرش پوستر مقالات تهيه شده در فرمتي بجز فرمت تعيين شده، معذور خواهد بود.

3-      زمان پذیرش کلیه پوسترها روز جمعه 96/9/24 ساعت 7:30می باشد. و چنانچه مولف امکان حضور در روز کنفرانس را ندارد می بایست پوستر چاپ شده مقاله خود را دو روز قبل از کنفرانس به آدرس دبیرخانه کنفرانس ارسال نماید.

جدول ارائه مقالات به صورت پوستر