هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری